Tuesday, November 17, 2009

அறிமுகம்-2

இன்னும் பழகிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் .
எழுத தடை ஒன்றும் இல்லை ...சிந்தனை பெருக்கேடுத்து ஓடுகிறது.....ஆறாய்
இருப்பினும் நன்றாக பழகியதும் வருகிறேன்.
அழப்பிடாது...என்ன!!!!

Sunday, November 01, 2009

அறிமுகம்

பழகிய பின் இங்கு வருகிறேன்